Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

 Ғылыми-зерттеу жұмыстары
ҒЗЖ тақырыптары, ынталы тақырыптар бойынша орындалды (университеттің жоспарына сәйкес).

 «ГБНИР-21-04-07» Оңтүстік өңірде аграрлық сапалы дамыту мақсатында су және жер ресурстарының механизм деңгейін қазіргі жағдайын бағалау және зерттеу. Жетекшісі: доцент Султанбекова П. С. Жұмыстың басталуы - 02.01.2021 ж.

       - бірінші этап 1-ші тарау, оның тақырыбы: «Суды үнемдейтін технологияларды енгізу және қолдану; жаңбыр және тамшылатып суару, суару жүйелерін жөндеу». Этапты орындаушылар: т.ғ.к., доцент Султанбекова П.С., Қамшыбаев А,Есимов Е,Баймаханов К,Онгарова А.Х,Оралсынқызы М.

 ҒЗЖ бойынша қаржыландыру көлемі – 48 000 000 тг.

026 бағдарлама бойынша ғылыми жоба байқауы «Инновационные проекты в области агропромышленного комплекса города Шымкент»

«Шымкент қаласының агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инновациялық жобалар» -2 жоба ұтты 2021 жыл шілде

1) Создание опытного образца универсального многофункционального навесного орудия (УМНО-4/1) и внедрение в АПК города Шымкент в области сельскохозяйственного машиностроения

Әмбебап көпфункциональды аспалы құралдың тәжірибелік үлгісін жасау(УМНО-4/1). Жоба жетекшісі т.ғ.к., доцент Манабаев Н.Т. (орындаушы Султанбекова П.С. т.ғ.к., доцент).

2) Внедрение и размножение конструкциинавесной двухрядной рассадопосадочной машины отечественной модели РПМ-2КZ для высадки рассады овощебахчевых культур мульчированной почве и открытомугрунту путем организации их мелькосериного производства на заводе «КАRLAKSRONA FD LC» ТОО г.Шымкент

«Шымкент қаласындағы «КАRLAKSRONA FD LC» ЖШС зауытында шағын сериялы өндірісін ұйымдастыру жолымен мульчирленген топырақта және ашық топырақта көкөніс-бақша дақылдарының көшеттерін отырғызуға арналған отандық үлгідегі РПМ-2КZ аспалы екі қатарлы көшет отырғызатын машинаның конструкциясын ендіру және көбейту».

Жоба жетекшісі т.ғ.к., доцент Калымбетов Б.Е. (орындаушы Баймаханов К.  т.ғ.к., доцент).

 Ең үлкен ғылыми нәтижесі бар жұмыстары

Кафедра бойынша 2019-2020 ж. ҒЗ ж/е ҒТЖ нәтижелері бойынша жарық көрген басылымдар:

 Шетелдік  рейтингті басылымдарда (с IF больше 0,25) - 4 мақала

Scopus базасында 4 мақала жарық көрді:

«Determination of working indicators of New Holland TS-5060 combine f   or soy bean harvesting //IOP Publishing AGRITCH-V-2021 Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 052048, doi: 10.1088/17551315/839/5/052048

Авторлары: Султанбекова П.С, Астанакулов К.Д., Омиров  А.Т., Алпамысова Г.Б.

 Экологические проблемы применения азотных удобрений в рисоводстве «Почвенно-экологические проблемы агроценозов и пути их решения» Материалы междунар. научно-практической конференции. 3-4 июня, 2021 г. Институт почвы и агрохимии НАН Азербайджана, г.Баку. – С. 159-162. ISBN 978- 9952-37- 6 97-5.

  Авторлары: Таутенов И.А., Уджуху А.Ч., Бекжанов С.Ж., Култасов Б.Ш

  ISSN 1755-1307 IOP Conference Series .Earth and  environmental science AGRITECH-2021-9032 входит в базу СКОПС и оф Сайнсе  ,процентил -17-20%  импакт фактор 2,18  июль 2021ж 64-72стр.   Development of a pneumatic drum-type seeding apparatus for two-row seeding soybean and mung bean/.K D Astanakulov1, K Baimakhanov3      B Ye G B Alpamyssova3  and A B Babajanov4

 ISSN 1755-1307 IOP Conference Series .Earth and  environmental science AGRITECH-2021-9032 входит в базу СКОПС и оф Сайнсе  ,процентил -17-20%  импакт фактор 2,18 июль 2021ж 56-63стр.

K D Astanakulov1, A D Rasulov2, K Baimakhanov3      Kh M Eshankulov4, A J Kurbanov5

 

     Басқа журналдарда

     «Сәнді балықтарды аквапоника көмегімен өсіру» /Жалпы ғылым мен білімнің жаршысы – Республикалық ғылыми журнал №3 (4/5) /Нұрсұлтан -2021 (ISBN 978-9965-03-992-8), 216-219б.

Авторлары Султанбекова П.С, Төлеш А., Абдуова А.

     «Влияние засоленности лугово-сероземных почв на структуру урожая сельскохозяйственных культур» /Материалы международного научно-методического журнала «Global scien ceandin novations 2021: central asia»- Cthbz “Серия экология/науки о земле. Нур-Султан- №1 (12) февраль 2021г- С.88-94

Авторы: Султанбекова П.С, Даулетбаев Б.У., Дуанбекова А.Е.

     «Scientific collection INTERCONF» еңбектері материалына халықаралық ғылыми практикалық конференциясына 1 мақала дайындалды және жарық көрді (РИНЦ):

     «Совершенствование технологии дамбы для поливных оросителей» -«the issue contains Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Scientificnorizon in the context of social crises” (6-8.02.2021) Tokio, Ja BIOGEOCHEMISTRY OF THE PLANT QUERCUS      «Интернаука»: научный журнал – № 42(218). Часть 3. Москва,

5) Изд. «Интернаука», 2021. – 100 с. Электрон. версия. печ. публ. –

https://www.internauka.org/journal/science/internauka/218               Gani Iztleuov

Aisulu Abduova,Aigul Dairabaeva,Gulaina Zhamanbalaeva

Naylya Zhorabaeva pan №41, С.978-985 Авторы: Манабаев Н., Абашев М., Бегалиев Б.

 Республикалық рейтингті басылымдарда (ККСОН) – 2 мақалa

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің хабаршысы
журналы (ККСОН)

 «Fundamentals and socio-economic results of the placement and development of agriculture in the southern region»// Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы, Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.-Ауылшаруашылық ғылымдары сериясы - №3 (58) 2021 (ISSN 1607-2782), 34-41б.

   Авторлары: Султанбекова П.С, Есимов Е. Шаянбекова Б., Омаров К., Буланбаева П.У.

 Әртүрлі басылымдарда -3 мақалa

«Вестник науки Южного Казахстана» ғылыми журналынан 1 мақала жарық көрді: «ЖЕЛ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ» М.Ауезов атындағы ОҚУ. Шымкент қ. 2021 ж. Автор:  Даулетбаев Б.У, А.С. Мейрбекова

   INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EDUCATIONAL JOURNAL Ұлы дала Ұстазы VOLUME VI №02 (FEBRUARY) 2021 Абай Құнанбайұлының 175 жыл мерейтойына арналған журналынан 2 мақала жарық көрді:

   «Кәріздік сулардың сапасын табиғи сорбенттер көмегімен жақсарту және тазалау үшін қондырғының әртүрлі конструкциясын қолдану». Абай Құнанбайұлының 175 жыл мерейтойына арналған журнал 26-30 б. Автор:  Даулетбаев Б.У Абашев М., Оралсынқызы М.

    «К вопросу деградации и восстановления природного состояния озера Кызыльколь в Сузакском районе Туркестанской области». Абай Құнанбайұлының 175 жыл мерейтойына арналған журнал 31-35 с. Автор:  Даулетбаев Б.У Ермаханов Н.К., Мейрбекова А.С.

 

 Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында–12  мақала

«ICITE – 2021» еңбектері материалына халықаралық ғылыми практикалық конференциясына 2 мақала дайындалды және жарық көрді:

«Тreatment of industrial wastewater by electrodialysis tecnologies» VIII international conference «Industrial technologies and engineering» ICITE – 2021, volume IV  – /Shymkent, Kazakhstan november 10-11, 2021 С. 49-53 Авторы: Изтлеуов Г.. Дайрабаева А,. Изтлеуова А,. Жанабалаева Г.

«Features of land as an object of poperty realationsrk» VIII international conference «Industrial technologies and engineering» ICITE – 2021, volume IV  – /Shymkent, Kazakhstan november 10-11, 2021 С. 53-56

Авторы: Султанбекова П.С,Изтлеуов Г., Онгарова А., Жуматаева М., Есембай М.

 «Основы использования коллекторно-дренажных вод для орошения» /Л.Е Тәжібаевтың туғанына 105 жыл толуына орай ұйымдастырылған «Жаһандану жағдайындағы су ресурстарын басқару» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция жинағы//Алматы 11-12 март, -2021ж С.28-31, 1 сессия.

Авторы Султанбекова П.С, Дуанбекова А.Е., Саркынов Е., Мешик О.П.

 «Application of a mathematical model for regulating the ecological balance in an irrigated geosystem».  VIII International annual conference «Industrial technologies and engeneering» ICITE – 2021. Shymkent. 10-11 november 2021. Авторы: Байжанова А.Н, Даулетбаев Б., Төлеш А.

    ICITE-2021. International Conference of Industrial Technologies and Engineering  253-258стр THE CUTTING PROCESS JF THE REAPERWITHN SEGMENTED GUTTING DEVICE IN THE HARVESTING JF CERALS AND BEANS 3Baimakhanov Kenzhamirza K D Astanakulov1 Makhmamurod

    ICITE-2021. International Conference of Industrial Technologies and Engineering 190-193стр ELEKTROTECHNOLOGY JF INCREASING THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF DRINKING WATER A.S.Berdishev, 3Baimakhanov Kenzhamirza   M.B.YESSEMBAY

    The Problem Formation Of Medical Waste In ShymkenteInternational Conference o f Industrial Technologies and Engineering (ICITE-2020),249-252 p, Shymkent,2021 Авторы Gani M. Iztleuov, Aisulu A. Abduova

Nailya K. Zhorabaeva , Nurgul Zh. Ashitova ,  Zhamilya S. Sihimbaeva  ,

     Application of quercus plant to solve environmental problems

International Conference o f Industrial Technologies and Engineering (ICITE-2020),249-252 p, Shymkent,2021 Авторы Iztleuov G.M., Dosbaeva A.,  Dairabaeva A., Zhamanbalaeva G.

     Features of land as an object of property relations rk

International Conference o f Industrial Technologies and Engineering (ICITE-2020),249-252 p, Shymkent,2021.Авторы        Zholdas E- HT-17-4tr, Iztleuov G.M. associate professor, Urazova Ulzhalgas2

     Disposal chromium from  waste water

«International Conference o f Industrial Technologies and Engineering (ICITE-2020),249-252 p, Shymkent,2021       

     Авторы Gani M. Iztleuov, Aidana M. Dosbaeva,  Alya S. Taubaeva , Sagynysh S. Duisenova, Botagoz K. Asilbekova

Тәуелсіз қазақстанда  биожанармайды алу технологиясының  дамуы . Қазақстан: тәуелсіздік құндылықтары мен ххі ғасырдағы дамудың жаңа белестері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектер жинағы, Шымкент, 2021 ж, 58 б.Gani M. Iztleuov

Тәуелсіз қазақстанда жасыл транспорттың дамуы.Қазақстан: тәуелсіздік құндылықтары мен ххі ғасырдағы дамудың жаңа белестері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектер жинағы, Шымкент, 2021 ж, 58 б.Gani M. Iztleuov

 

 «Әуезов оқулары -19: Тәуелсіз Қазақстанға – 30 жыл» халықаралық ғылыми практикалық конференциясы еңбектерінде - 10 мақала жарық көрді:

        «Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін жақсарту» – /Шымкент 2021-Т6     б.  

Авторы Султанбекова П.С,Уразбекова М.,Сейдиров Н., Қалиев Н.

        «Тамшылатып суғаруды қолдану тиімділігі.» / Шымкент 2021-Т6 68-72б. Авторы Султанбекова П.С Абашев М., Мейрбекова А., Оралбек Д.

         «ГАЖ көмегімен аймақтарды сумен қаматмасыз етудегі мүмкіндігін зерттеу» // Сборник материалов международного семинар «Мелиоративное состояние орошаемых земель как главный фактор устойчивого развития орошаемого земледелия» - Шымкент 24 сентября 2021г,С 68-74.  Авторлары: Султанбекова П.С, Оралсынқызы М., Нурмашева Г.Р.

         «Оценка почвенно мелиоративного состояния орошаемых земель Туркестанской области» // Сборник материалов международного семинар «Мелиоративное состояние орошаемых земель как главный фактор устойчивого развития орошаемого земледелия» - Шымкент 24 сентября 2021г,С 74-78.Авторлары: Султанбекова П.С,Оралсынқызы М., Уразбекова М.

         «Мелиоративная оценка использования коллекторно-дренажных вод для орошения культур» // Сборник материалов международного семинар «Мелиоративное состояние орошаемых земель как главный фактор устойчивого развития орошаемого земледелия» - Шымкент 24 сентября 2021г,С 78-82.Авторлары: Султанбекова П.С Дуанбекова А., Саркынов Е.С., Мешик О.П.

          «Түркістан облысы агроқұрылымдарында өндірістік әлеуметтіліктен пайдалану мен экономикалық даму деңгейі» //«Жастар және ғылым -2021» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияның материалдары, Петропавл -2021, -28-31б.

           «Уақытша суғару арықтарын тегістеуге арналған жаңа технология»

Труды международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения–19: 30 лет независимости Казахстана» - 2021,  ЮКУ, том 6. Шымкент. РК. С 283-287.

           «Жер кадастры жұмыстарының жүргізілу қағидаларын анықтаудың жолдары мен ерекшеліктері». «Әуезов оқулары-19: Тәуелсіз Қазақстанға-30 жыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент-2021. Соавторы: Онгарова А.Х., Ахилбеков Ғ.Л., Ағабеков Ұ.

           «Суды тазарту мен залалсаздандыруда қолданылатын технологиялар». «Әуезов оқулары-19: Тәуелсіз Қазақстанға-30 жыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент-2021. Авторы: Онгарова А.Х., Мирзахметова А.

           «Кадастр және жерге орналастырудағы мониторингтік зерттеулер». «Әуезов оқулары-19: Тәуелсіз Қазақстанға-30 жыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент-2021.

Авторы: Онгарова А.Х., Ақхалиқызы Н., Абдикулова А.

 

Студенттік ғылыми- практикалық конференцияларда- 31 мақала

 Республикалық және жергілікті газеттердегі мақалалар:

  • «Су секторында тиімділікті арттыру» / «Білімді ел» Республикалық білімділік қоғамдық саяси газеті №29 шілде 2021ж    Авторы Султанбекова П.С
  • «Ауыл шаруашылығын әртараптандыру-бәсекелестіктің алғы шарты» «Жаңа жетісай» аудандық қоғамдық  саяси газеті №21 (9102) 14 мамыр 2021ж    Авторы Султанбекова П.С
  • «Су шаруашылығы саласы мамандарының қажеттілігі артуда» / «Қазығұрт айнасы» аудандық ақпараттық тәуелсіз газеті №11-12 (684) 26 мамыр 2021ж Авторы Султанбекова П.С
  • «Су шаруашылығына мамандар қажет» / «Оңтүстік Қазақстан» облыстық саяси газеті №64 (684) 26 мамыр 2021ж Авторы Султанбекова П.С

Өндіріс және оқу үрдісіне енген ҒЗЖ нәтижелері - 6 дана.

Кафедраның төмендегі оқытушылары ынталы тақырыптар бойынша ҒЗЖ нәтижелерін:

  1. Оқу үрдісіне ендірді-1 дана;

       2.Өндіріске ендірді- 3  дана;

  1. Біліктілікті жоғарылату бойынша- 2 дана;
  2. 4. Инновациялық патент - 1 патент алынды.

Республикалық пәндік олимпиада

Кафедрада ХІІІ Республикалық пәндік олимпиадасының ІІ қатысу үшін 3-мамандық бойынша студенттік команда жасақталды, 5В090300-Жерге орналастыру мамандығы 3 ші дәрежелі диплом, 5В090700-Кадастр мамандығы 2 ші дәрежелі диплом, 5В090300-Жерге орналастыру мамандығы 3 ші дәрежелі диплом, 5В080500 - Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы 3 ші дәрежелі диплом алды, оларға т.ғ.к., аға оқытушы Есимов Е.Қ. және аға оқытушы Ермаханов Н.К. жетекшілік етті. Студенттер жеке сынақ бойынша онлайн режімде байқалды. Алматы. Наурыз 2021ж.

         Ресей Халықтар Достығы  (Ресей Федерациясы) университетінде қысқы мектепке қатысқан  білім алушылар:

6В07360 -«Кадастр» білім беру бағдарламасы: Кадырова Зулфия, Қамбарова Арайлым, Пошатай Қасиет, Клушева Сымбат, Тайшаева Асель, Қаражігітов Сәулетхан, Базилжан Азамат, Рысметов Бобур.

6В08710- «Аграрлық техника және технология» білім беру бағдарламасынан Оразбек Мақпал қатысты.
      Магистрлық, кандидаттық, докторлық диссертацияларды корғау бойынша нәтижесі

1.СРЖ ж А кафедрасының аға оқытушысы Култасов Б. Ш. Қорқыт-Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің докторантурасын бітірді
2. СРЖ ж А кафедрасының аға оқытушысы Дуанбекова А. Е. КазНАУ-нің докторантурасына түсті (2-ші жыл).

      Кафедра бойынша монаграфия-3, оқу құралы -4 дана жазылды.

Монография: Совершенствование   технических средств очистки сточных вод и их использование на орошение древесных насаждений. Шымкент, 2021.Ғылыми кеңес шешімі № 9 28.01.2021 Авторы: Султанбекова П.С, Абдуова А.А.

Шетелдік білім ошақтары мен ғылыми орталықтармен байланыс келісімдері мен келісім шарттар.

Днепр мемлекеттік аграрлық-экономикалық университеті,

Б.Б.Городиков атындағы Қалмық мемлекеттік университеті
К.А. Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік университеті
Ирригация инженерлері мен ауыл шаруашылығы механизациясы Ташкент институттарымен келісім шартқа қол қойылды.

 


Күнтізбе

Маусым 2024
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2024 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.